مخزن، تهران:، نشر، نفت، FDG

تهران: انتشارات نگاه، چاپ چهارم. 61. قدس، سعیده (1388)، کیمیا خاتون، تهران: نشرچشمه، چاپ نوزدهم. 62. کادن، جی. ای (1380)، فرهنگ توصیفی ادبیات و نقد، ترجمه کاظم فیروزمند، تهران: نشر…