علل و عوامل بقا و فنای دولت از دیدگاه اسلام

هدف این تحقیق شناخت و بررسی خطراتی بوده است که یک نظام سیاسی را تهدید می‌کند همچنین این تحقیق به روش مطالعات اسنادی انجام پذیرفته که نتایج بررسی نشان می‌دهد به نظر اندیشمندان مسلمان تمامی دولت‌ها نابودشدنی و حتمی‌الزوال هستند زیرا علل زوال آنها پدیده‌های دائمی و حتمی است . از نظر اندیشمندان مسلمان عالم اصلی زوال دولت‌ها، انسان‌ها هستند و علل زوال نیز عوامل نفسانی است و با توجه به این که روان‌شناسی انسان‌ها ثابت است این علل زوال نیز دائمی خواهد بود مگر این که معصوم بر جامعه حکومت کند. در این طرح تئوری دولت از دیدگاه دانشمندان اسلامی مورد بررسی قرار گرفته سپس راجع به ضرورت و نحوه پیدایش دولت‌ها بحث شده و پس از آن علل و عوامل بقای دولت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است و به دنبال آن علل و عوامل فنا و زوال مطرح شده و در نهایت یک نتیجه‌گیری کلی از منابع دست اول اسلامی در مورد فلسفه تاریخ سیاسی آن مطرح شده است .