روشهای تبلیغی مناسب جهت تقویت ایمان اسلامی جوانان

جهت ارائه روش‌های تبلیغی مناسب برای تقویت نیروی ایمان جوانان، ابتدا لازم است جوان و نیازهای او، تاثیرپذیری‌های او و همچنین امکانات و محدودیت‌ها را مرررر این رابطه بشناسیم. جوانان دارای ویژگی‌های نوخواهی، زیبائی‌دوستی، کمال‌گرائی، انعطاف‌پذیری و الگوپذیری هستند. لذا تبلیغات باید متناسب با این ویژگی‌ها تنظیم شود و دارای این خصوصیات باشد: غیرمستقیم باشد، حالت آمرانه نداشته باشد، متنوع بوده و متناسب با زمان تغییر کند. تبلیغاتی که از موازین فطری استفاده می‌کنند مرررر جوانان موثرترند. عدم تطابق گفتار و کردار عاملین تبلیغ، میزان اثرگذاری تبلیغ را کاهش می‌دهد. تبلیغاتی که به گونه‌ای مرررر آنها از کارهای ریشه‌دار فرهنگی استفاده می شودد، توانائی بیشتری برای انتقال معانی به مخاطب و انگیزش او دارند و تکیه بر سنت‌های اجتماعی و شعاعی فرهنگی سبب تفوق بیشتر مرررر تبلیغات می‌گردد. اگر از خود جوانان مرررر امر تبلیغ استفاده شود، تاثیر آن بیشتر خواهد بود. وجود نابسامانی مرررر نظام ارزشی جامعه، می‌تواند سبب تضعیف ارادهء عمومی شود، با توجه به میل استقلال‌طلبی جوانان، تبلیغاتی موثرترند که بدور از حالت آمرانه باشد.