هویت و سیاست خارجی ترکیه پس از جنگ سرد

هویت متکثر (اسلام، ملیّت، تاریخ) در ترکیه باعث بوجود آمدن گفتمان‌های متعارض (اسلام گرایی، غرب گرایی، نوعثمانی‌گرانی) در سیاست خارجی ترکیه پس از جنگ سرد شده است که با جهت‌گیریهای متفاوتی که این گفتمان‌ها در سیاست خارجی ترکیه داشته‌اند باعث شناور شدن سیاست خارجی این کشور در این دوره شده‌اند، چرا که گفتمان اسلام‌گرایی که برای ترکیه هویت اسلامی قائل بود معتقد بود که ترکیه باید در جهت توسعه و گسترش روابط با کشورهای اسلامی و دوری از کشورهای غربی گام بردارد، گفتمان غرب‌گرایی با توجه به هویت ناشی از ملیّت گرایی یا ناسیونالیسم آتاتورکی که برای ترکیه قائل بود معتقد بود که ترکیه یک کشور اروپایی است و هیچ ربطی به جهان اسلام ندارد در نتیجه باید در جهت اروپایی شدن و غربی شدن و عدم توسع? روابط با کشورهای اسلامی حرکت کند، گفتمان نوعثمانی‌گرایی با توجه به هویت تاریخی که برای ترکیه قائل است و ان را وارث یک امپراتوری چندملیّتی و چندقومیتی می‌داند معتقد است که ترکیه در عین توجه و گسترش روابط با کشورهای اسلامی باید روابط خود را با غرب نیز گشترش دهد. بنابراین پژوهش حاضر نشان می‌دهد که بین هویت متکثر و متعارض بودن گفتمان‌های سیاست خارجی ترکیه پس از جنگ سرد رابطه وجود دارد.