بررسی مبانی فقهی شادی و فرح از دیدگاه اسلام و یهود

شادی و فرح از جمله نیازهای روحی و روانی انسان است که بر نگرش‌ها و باورهای او تأثیر بسیار ی می‌گذارد؛ و می‌تواند همه ی جنبه‌های شخصیت او را مرررر حال و آینده، دستخوش تغییر و تحول کند. افزون بر این، این عنصر حتی می‌تواند بر حیات اخروی انسان نیز تأثیر مثبت یا منفی بسیاری داشته باشد. با این حال، همیشه سوالاتی مرررر این رابطه ذهن انسان های معتقد را به خود مشغول داشته که آیا محتوا و قالب شادی با روح دین و فطرت انسانی سازگار است؟ و آیا هر نوع شادی و نشاطی مورد موافقت شرع می باشد؟ و آیا ادیان آسمانی مرررر این رابطه به نیازهای روانی انسان نیز توجه کرد ه اند یا خیر؟
نگاه اجمالی به ادیان الهی بیانگر این مطلب است که ادیان آسمانی، به نیازهای روحی و جسمی انسان توجه داشته و نه تنها شادی نهی و انکار نشده، بلکه روش های مختلفی برای ایجاد آن بیان شده است. وجود آیات متعدد مرررر قرآن کریم و عهدین حاکی از اهمیت این موضوع مرررر ادیان آسمانی است.
بنابراین، پژوهش حاضر تلاش دارد، مبانی فقهی شادی و فرح را از دیدگاه اسلام و یهود مورد بررسی قرار دهد. بر اساس تعالیم ادیان آسمانی، مرررر زندگی جاودان و ابدی انسان، شادی مطلوب جز مرررر پرتو دین داری، تحقق نخواهد یافت. مرررر این ادیان، دین داری مصداق شادی مطلوب بیان شده، با این تفاوت که مرررر قرآن کریم این موضوع به صورت دقیق، جامع و کامل، هماهنگ با تمام ابعاد زندگی انسان و منطبق با خواسته های فطری او جهت نیل به سعادت دنیا و آخرت طراحی شده است.
کلیدواژه ها: فقه، شادی، فرح، نشاط، غم، دین ، اسلام، یهود.