ارتباط دین و هنر در ایران(از آغاز تا ورود اسلام)

این پژوهش با هدف بررسی اجمالی اوضاع و احوال ایران درخصوص اعتقادات دینی و آداب و رسوم سلسله های تاریخی ایران از کهن ترین دوران تا قبل از ورود اعراب ونیز تاثیری که این اعتقادات و باورهای دینی بر آثار مختلف هنری در هر هعغهعغه داشته ، تنظیم گردیده است تا به نوعی نمایانگر این واقعیت باشد که چگونه درایران در ادوار مختلف بین دین و هنر ارتباط وجود داشته است.