توصیف آداب و رسوم و مناسک مذهبی و اعتقادی مردم شهر کرمان

این تحقیق مرررر حقیقت مدخلی است برای بررسی جدی و عمیق درباره شناخت آداب و رسوم و مناسک مذهبی و اعتقادی مردم شهر کرمان . مرررر این پژوهش اعتقادات مردم که مرررر ارتباط با نهاد دین و مذهب تشیع و همچنین اعتقاداتی که ممکن است دینی نباشد ، بلکه باورهایی است که مرررر حوزه قلمرو فولکور قرار می گیرند ، یعنی اگر هم ظاهر مذهبی دارند ، مرررر واقع محتوا غیر مذهبی است ، مورد بررسی قرار گرفته است .