قرآن و انفاق با تاکید بر مفهوم و حقیقت انفاق

این پایان نامه مشتمل بر پنج فصل می باشد که فصل اول آن مربوط به کلیات است و در فصل دوم به واژه شناسی انفاق قرآنی پرداخته و نخست واژه انفاق از لحاظ لغت، عرف و اصطلاح قرآنی مورد بررسی قرار گرفته است و دیدگاههای مختلفی را در پیرامون این واژه بررسی نموده و با استفاده از آیات و روایات به این نتیجه رسیده است که این واژه از نظر قرآن دارای معنا و مفهوم گسترده ای بوده و شامل امور معنوی مانند انفاق علم و جان و جاه و قدرت، نیز می گردد چنانچه در ادبیات و اشعار عرب نیز این واژه در چنین معنای وسیع و گسترده ای به کار رفته است و سپس واژه ها و تعبیرات دیگری که قرآن در حوزه معنایی انفاق به کار برده است مانند صدقه، زکات، احسان، بر،‌ اعطا، ایتاء، اطعام،‌ قرض الحسنه، را بررسی نموده و چگونگی ارتباط این واژه ها با واژه انفاق مطرح کرده است و در نهایت به بیان سر استفاده از تعابیر مختلف برای انفاق قرآنی پرداخته است. در فصل سوم به بیان مراتب انفاق پرداخته و بعد از آن انواع انفاق از لحاظ حکم که عبارت است از انفاق واجب، انفاق مستحب، انفاق حرام، انفاق مکروه مطرح شده است و به دنبال آن انواع انفاق از لحاظ اموارد مانند انفاق جان، انفاق جاه بررسی شده است و همچنین به انواع دیگر انفاق از لحاظ زمان و حالتها، انواع انفاق از لحاظ انفاق کنندگان و انواع انفاق از لحاظ گیرندگان آن پرداخته است. و در فصل چهارم با استفاده از آیات و روایات اموری مانند مبارزه با فقر، تعدیل ثروت و تزکیه و تطهیر نفوس و پرورش کمالات روحانی در نفس انسان را به عنوان فلسفه تشریع انفاق مطرح کرده است. در فصل پنجم به بررسی شرایط انفاق و آفتهای آن پرداخته و رعایت اخلاص، رعایت جنبه های معنوی، رعایت اعتدال حکمت صدقه و همچنین حلال بودن مال مورد انفاق و مرغوب و با ارزش بودن آن را به عنوان شرایط انفاق و اموری مانند منت، ریا و اذیت و آزار را به عنوان آفتهای آن مطرح نموده است.