علل و عوامل بقا و فنا دولت از دیدگاه اسلام

هدف این تحقیق شناخت و بررسی خطراتی بوده است که یک نظام سیاسی را تهدید می‌کند، همچنین این تحقیق به روش مطالعات اسنادی انجام پذیرفته که نتایج بررسی نشان می‌دهد به نظر اندیشمندان مسلمان تمامی دولت‌ها نابود شدنی و حتمی الزوال هستند زیرا علل زوال آن‌ها پدیده‌های دائمی و حتمی است . از نظر اندیشمندان مسلمان عامل اصلی زوال دولت‌ها، انسان‌ها هستند و علل زوال نیز عوامل نفسانی است و با توجه به این که روان‌شناسی انسان‌ها ثابت است این علل زوال نیز دائمی خواهد بود مگر این که معصوم بر جامعه حکومت کند. مرررر این طرح تئوری دولت از دیدگاه دانشمندان اسلامی مورد بررسی قرار گرفته سپس راجع به ضرورت و نحوه پیدایش دولت‌ها بحث شده و پس از آن علل و عوامل بقای دولت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است و به دنبال آن علل و عوامل فنا و زوال آن مطرح شده و مرررر نهایت یک نتیجه‌گیری کلی از منابع دست اول اسلامی مرررر مورد فلسفه تاریخ سیاسی آن مطرح شده است .