تخت جمشید پس از اسلام (سرگذشت تخت جمشید)

نگارنده در مدت انجام این پژوهش دو بار به تخت جمشید سفر نمود، یک بار در اواسط کار و یک بار در اواخر آن. این دو سفر که نسبت به سفرهای پیش با انگیزه ای بیشتر و جدی تر صورت می گرفت کمک زیادی به نگارنده نمود نکات زیادی را بر وی مکشوف کرد، هر چند اکنون معتقد است که برای شناخت کامل تخت جمشید به سفرهای بیشتر و توقف طولانی تر در آن جا نیاز هست. برخی از تصاویر ضمیمه در انتهای این پایان نامه حاصل این سفرها می باشد. بر اهل تحقیق پوشیده نیست که از مهمترین مشکلات پژوهش در کشور ما مساله دسترسی به منابع است، دوری راه ها، مشکلات اداری برای امکان استفاده از منابع، خصال روحی و روانی افراد ذیربط در نهادهای فرهنگی، نایاب بودن و یا گرانی بیش از حد ماخذ مورد نیاز، ضیق وقت از جمله مشکلاتی بودند که در این مدت بر سر راه نگارنده قرار داشت که بی تردید اثر خود را در این پژوهش نهاده است.