حقوق جزای عمومی اسلام، ج 1

در این طرح مسئله اصلی تبیین حقوق جزای عمومی از دیدگاه اسلام است. در منابع فقهی عمدتاً مباحث حقوق جزای اختصاصی (قصاص، حدود و تعزیرات) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و مباحث عمومی که امروزه حقوق جزای عمومی نامیده می شود، مستقلاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. به همین دلیل برخی از حقوق دانان منکر وجود حقوق جزای عمومی در اسلام شده اند. هدف اصلی این طرح تألیف مباحث کلی و عمومی حقوق جزای اسلام است که به صورت پراکنده در منابع فقهی مطرح گردیده است و نیز بیان آن ها در غالب ادبیات حقوقی امروزه و مقایسه آن ها با مباحث حقوق جزای عمومی می باشد. در جلد اول که قسمت اول این طرح می باشد مباحث کلی ای مطرح خواهد شد که برخی از آن ها مانند ویژگی های نظام کیفری اسلام برای اولین بار مورد بررسی قرار می گیرد و برخی نیز مانند تاریخچه متون کیفری چندان جایگاه فقهی ندارد.