تاریخ اقتصاد صدر اسلام (از هجرت تا رحلت)

تاریخ بشر شاهد فراز و نشیب و فعالیت هایی در طی اعصار بوده است. مقطعی از تاریخ با ظهور دین مبین اسلام در سال چهلم عام الفیل مصادف است. پیامبر اسلام (ص) طی سیزده سال که در مکه حضور داشتند جهان بینی و اصول اعتقادات اسلامی را بیان فرمودند. سپس به مدینه مهاجرت کردند. با ورود ایشان به مدینه، حکومت اسلامی برپا شد و رهبری این حکومت را تا پایان عمر (به مدت ده سال) به عهده گرفتند. حکومت اسلامی جنبه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … داشت. بررسی فعالیت های اقتصادی آن ده سال ما را به این نکته راهنمایی می نماید که عوامل پیشرفت اقتصادی (که متضمن رشد و توسعه اقتصادی است) را طی ده سال حکومت اسلامی در مدینه دریابیم. بنابراین در این طرح به بررسی این موضوع پرداخته شده است.