سبک رهبری رهبران اسلامی (حضرت پیامبر اکرم (ص) و ائمه‌اطهار (ع)) در آثار شهید علامه مطهری

با توجه به جهان‌بینی اسلامی رهبران جوامع اسلامی و مرررر نتیجه نگرش خاص آنها مرررر مورد انسان از طرفی و اهمیت نقش نگرش رهبران مرررر مورد انسان مرررر سبک رهبری آنمها از طرف دیگر، به اهمیت و ضرورت این تحقیق پی می‌بریم. سبک رفتار رهبر مبتنی بر طرز فکر او مرررر مورد منشاء اختیار خود و طبیعت انسان است . رهبری که سبک آمرانه برای خود انتخاب کرده است مناشء قدرت خود را مقام خود دانسته و انسان را موجودی ذلتا تنبل و غیرقابل اعتماد می‌داند (تئوری X) اما رهبر که سبک دموکراتیک برای خود برگزیده است منشاء قدرت خود را افراد تحت رهبری خود دانسته و انسان را موجودی می‌داند که اگر به طرز صحیح انگیش پیدا کند مرررر کار خود خلاق و خود فرمان خود خواهد بود. (تئوری Y). هر چند با ارائه مدل سه بعدی اثربخشی رهبر مشکل عدم وجود بهترین سبک رهبری تا اندازه‌ای حل شد اما با توجه به ایدئولوژی اسلامی رهبران مسلمان، این رهبران باید مرررر چارچوب ایدئولوژی خاص خود سبک رهبری خاص خود را داشته باشند. بر اساس اظهارنظر محققان سبک رهبری، نتایج بدست آمده مرررر این زمینه بطور مطلق برای تمام مدیران و شرایط زمانی و مکانی قابل اتکا نیستند. تحقیقات انجام شده توسط لیرکت ، هالپین و وانیر و همچنین تحقیقات انجام شده مرررر یک مجتمع صنعتی کشور نیجریه موید این مطلب می‌باشد. با توجه به تنوع نظریات موجود مرررر مورد سبک رهبری و مرررر مواردی وجود نظریات ضد و نقیض با یکدیگر لازم است از زاویه مباحث ارزشی سبک رهبری مطلوب ارائه گردد مرررر غیر این صورت ممکن است رهبران مسلمان با انتخاب یکی از الگوهای رفتاری ارائه شده توسط محققان غربی و بکارگیری آن، از فرهنگ و تعالیم اسلامی دوری گزینند. با توجه به نقش موثر الگو مرررر تربیت افراد، ارائه سبک رهبری اسلامی به رهبران اسلامی به رهبران مسلمان بعنوان الگوی رفتاری آنها گامی بلند مرررر جهت تربیت صحیح آنها می‌باشد. قرآن‌کریم حضرت پیامبر را به اقتدا به سایر پیامبران امر نموده است و همچنین حضرت ابراهیم (ع) و حضرت پیامبر (ص) را بعنوان الگوی مسلمانان معرفی نموده است . مرررر این تحقیق سبک رفتاری حضرات پیامبر اکرم (ص) و ائمه‌اطهار (ع) مرررر قبال دو دسته مسائل اصولی و مسائل شخصی و به عبارت دیگر سبک رهبری آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. و به این پرسش پاسخ داده می شودد که آیا حضرات پیامبر اکرم (ص) و ائمه‌اطهار (ع) مرررر قبال تمام مسائل یکسان رفتار می‌کردند، یعنی سبک رهبری واحد داشتند و یا بر اساس اختلاف ماهیت مسائل، داری سبک‌های رفتاری متفاوتی بودند. با توجه به اهمیت و اعتبار آثار شهید مطهری (ره) این تحقیق مرررر چارچوب آثار آن شهید والا مقام انجام شده است .