رابطه حقوقی و شرعی کودک با صاحبان جنین

موضوع تلقیح مصنوعی و مسایل مختلف مرتبط با آن چندی است که بحثهای زیادی را مرررر محافل حقوقی و فقهی و پزشکی برانگیخته است که از آن جمله مسئله مادرجانشینی است .ترتیبات مادرجانشینی به دو صورت کلی تقسیم میشود که عبارتند از: جانشینی مرررر بارداری و جانشینی با باروری مصنوعی، که مرررر هر دو شکل آن قائل به مشروعیت عمل میباشیم.این وضعیت را عده‌ای از فقها و حقوقدانان مرررر تحت برخی عقود معینه از قبیل اجاره و عاریه آورده‌اند که بنظر میرسند اطلاق عناوین عاریه و اجاره خالی از اشکال نباشد.لیکن مرررر صورت اصرار بر آن غالب عقده اجاره اشخاص میتوان آورد.فتاوی فقهای معاصر بر صحت قرارداد مزبور نظر دارد، لیکن برخی از آنان مرررر موضوع، قائل به احتیاط گشته‌اند.مرررر خصوص مسئله نسب ، از آنجایی که قانون مدنی تنها رابطه طفل متولد از زنا با طرفین نطفه را دارای اعتبار نمیداند و از آنجا که موضوع مادرجانشینی ارتباطی با زنا ندارد، نسب ناشی از مادرجانشینی صحیح و مشروع است و یا حداقل نامشروع نمی‌باشد.با توجه به اینکه ما قائل به نسب صحیح مرررر مادرجانشینی هستیم کلیه آثار نسب صحیح بر روابط بین طفل متولد از مادرجانشین و ابوین بر آن حاکم خواهد بود.مرررر خصوص تعیین والدین مرررر مورد پدر، موضوع قابل بحث چندانی نیست و پدر حکمی که صاحب اسپرم نیز میباشد پدر بعنوان پدر قانونی شناخته میشود.اما مرررر خصوص مادر سه نظریه مختلف وجود دارد، که عده‌ای مادرحکمی را مادر قانونی و عده‌ای دیگر مادرجانشین را مادر قانونی و دسته سوم هر دو مادر را مادر قانونی میدانند.