مصادیق و آثار کفر در فقه شافعی و حنفی ومقارنه آن با قرآن وسنت

مرررر این پایان نامه با بررسی قرآن و حدیث و فقه اسلامی مرررر صدد بر آمدیم تا مصادیقی منسجم و علمی از کفر مرررر فقه اسلامی را مرررر یک پروژه علمی جمع‌بندی کنیم. مراحل نخستین کار با دسته بندی آیات قرآن کریم آغاز شد. با توجه به آیات شریفه قرآن به این نتیجه رسیدیم که از بارزترین نمونه‌های کفر شرک به خدا و انکار پیامبران و کتب آسمانی‌شان است. خداوند با نشان دادن نمونه‌هایی از پیشینیان گاه به منظور تهدید و گاه تأدیب از آنان نام برده‌اند. مرحله بعدی کار بررسی احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم بود. با مرررر کنار هم قرار دادن قرآن و حدیث مرررر نهایت به این نکته رسیدیم که دو مفهوم کفر اکبر و کفر اصغر از ترکیب تعالیم قرآن و حدیث به دست آمده است، به این صورت که آنچه به طور عام از مثال‌های قرآنی مرررر باب کفر دیده شده زیر عنوان کفر اکبر است که خارج کننده فرد از دایره ایمان می باشد و کفر اصغر را مرررر احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌شناسیم. اما آنچه که مرررر فقه به عنوان کفر می‌شناسیم نقطه مقابل اسلام است و بیشتر مصادیقی که مرررر فقه زیر عنوان کفر نام برده می‌شوند مرررر واقع همان مفهوم ارتداد است که مرررر قرآن نیز خداوند به آن اشاره کرده‌اند.