مباحثی در حقوق زوجه (حق مهریه – حق نفقه) بنابر فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت

نظام حقوقی اسلام بنابر فقه مذاهب پنج‌گانه آن، امتیازهای مالی ویژه‌ای را برای زوجه در نظر گرفته است که در مقایسه با نظام‌های حقوقی غربی تقریباً منحصر به‌فرد می‌باشد. از جمله این امتیازها ((مهریه)) و ((حق نفقه)) می‌باشد. مهریه، هدیه، و عطیه واجبی است که به زوجه تعلق می‌گیرد و اگرچه ذکر تعیین آن در صحت عقد شرط نمی‌باشد. ولی به مجرد عقد، حداقل به مقدار مهرالمثل به عهده زوج قرار می‌گیرد. حق نفقه زن عبارت است از آن که مسئولیت تامین کلیه مخارج زندگی زوجه اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و غیره به عهده زوج می‌باشد و زوج درتامین هزینه زندگی خود و فرزندانش اگرچه توانایی مالی داشته باشد مسئولیتی ندارد. هم‌چنین قوانین ویژه‌ای برای کسانی که از پرداخت ((مهریه)‌) و یا ((نفقه)) خودداری کنند در نظر گرفته شده است. اگرچه تشریع این حقوق مالی در جای خود امتیازی برای زوجه به شمار می‌آید و منزلت وی را در خانواده استحکام می‌بخشد ولی در برخی موارد دیده می‌شود به لحاظ جانبداری از حقوق مرد، علی‌رغم وجود و ظهور مستندات قرآنی و روایی، احکام فقهی و به تبع آن مواد قانونی مدنی حقوق زنان را رعایت ننموده است.