آندوکرینولوژی ایرانیان در تمدن اسلامی/

دانش اندوکرینولوژی، اسرارنامه کنش‌های پیچیده ارگانیک زیستمدان است که ما را مرررر شناخت رازهای نیروی حیات یاری می‌دهد، کنشهایی که اکنون مرررر افق دیدگاه ما، حاصل فرایند اتصال ملکول پیام‌آوری به ملکول یا ملکول‌های پیام‌پذیری است که مرررر غایت نبض تپنده حیات فرمان‌پذیر را محسوس می‌کنند. این نگرش نوین کوانتیک نسبت به کنش‌های زیستی، برآیند دانشی است که به ویژه مرررر دو سده گذشته شتاب یافته است و بی‌شک طب اسلامی که پایه‌های طب نوین بر آن است مرررر سیر تکاملی آن تقش بسزایی داشته است . هرچند مرررر تمدن اسلامی، بدلیل محدودیتهای متدلوژیک شناختی، نمی‌توانستند با زنجیره ژن-هورمون-گیرنده، مرررر پی تحلیل روندهای زیستی برآیند، اما مرررر پناه تئوری ارکان چهارگانه، مزاجها و خلطها، آنالیزی مرررر خور توجه از چگونگی تغییر کیفی کنش‌های تن آدمی و ایجاد فرایندهای پاتولوژیک ارائه داده‌اند. تئوری مزاج و تغییر کیفی انواع مزاج مرررر گستره تن‌آدمی، مرررر طب اسلامی جایگاهی رفیع مرررر تحلیل رویدادهای پاتولوژیک داشته است ، شناخت کنونی ما از پدیده‌های نورولوژیک مرررر سیستم اعصاب اتونومیک و کنش‌های نورواندوکرینولوژیک و متابولیسم بازال، نشانگر توان و صحت تئوری مزاج مرررر تبیین رخدادهای فیزیوپاتولوژیک می‌باشند، بی‌تردید تئوری مزاج مرررر طب اسلامی، آیینه‌ای است از فلسفه فیزیکی اعتدال و تضاد مرررر قلمرو حیات . بی‌شک برای شناخت دست‌آوردهای پزشکی ایرانیان مرررر تمدن اسلامی مرررر قلمرو تشخیص و درمان بیماری‌های اندوکرینولوژی، تنها با پژوهش مرررر آثار و نوشتارهای پزشکی چهره‌های برجسته طب اسلامی-ایرانی امکانپذیر است .