حضانت کودکان از نگاه فقه و حقوق

کودکان، مردان و زنان، آینده اجتماع اند و حیات انسان وابسته به وجود آنهاست. مرررر شریعت اسلامی نیز حقوقی برای آنان به رسمیت شناخته شده که از جمله آن حقوق، حق حضانت می باشد. حضانت به لحاظ کاربرد عملی آن مرررر جامعه امروز ایران، از جمله مسائلی است که فقه اسلامی درباره آن دیدگاه های متفاوتی ارائه داده است. برخی از این دیدگاه ها که مبنای قانون مدنی مرررر مساله حضانت قرار گرفته، عواقبی چون تحت فشار قرار دادن مادر برای بذل حقوق خویش مرررر برابر پذیرش درخواست حضانت را مرررر پی دارد. از این روست که یافتن راه کار جدید مرررر مساله حضانت، نیازمند تکامل و بالندگی دیدگاه های فقهی مرررر سایه تلاشی همگانی است. مرررر این مقاله ضمن اشاره به نظرات رایج فقهی، گزینه جدیدی مطرح گردیده است، بدان امید که صاحب نظران ذی صلاحیت با توجه به اهمیت مطلب، موضوع را پی گرفته و نظرات راه گشایی ارائه نمایند.