مقایسه‌ی اهداف حکومت‌های سکولار با حکومت اسلامی با تأکید بر اندیشه‌های سیاسی امام خمینی(ره)

این نوشته برآنست که تفاوت های اهداف حکومت های سکولار با حکومت اسلامی را با سه رویکرد توصیفی، تفسیری و تعلیلی نشان دهد. برای استواری هر چه بیشتر پایه های پژوهش، سعی شده است استدلال ها و استنتاجات بر مبانی فکری و فرهنگی جوامع سکولار و اسلامی بنا شود. لذا این مبانی مرررر بخش اول نوشتار مرررر سه قسمت شناخت شناسی، هستی شناسی و ارزش شناسی تحت پنج شاخصه تشریح و مقایسه شده اند. مرررر بخش دوم، مقایسه از دو جنبه انجام شده است. از جنبه ی عناوین اهداف، با استفاده از شواهد نقلی، عقلی و تاریخی چهار هدف مشترک- نظم و امنیت، اقتصاد و رفاه، عدالت اجتماعی، آزادی- برای دو نوع حکومت سکولار و اسلامی استخراج شده و سپس یک هدف ویژه- تربیت و تعالی- به حکومت اسلامی اختصاص داده شده است. به علاوه اهداف حکومت سکولار مرررر یک سطح و اهداف حکومت اسلامی مرررر سه سطح به همراه روابط فیمابین مرررر مدل های اهداف حکومتی، به تصویر کشیده شده است. از جنبه ی شرح اهداف نیز مرررر ابتدای هر فصل، هر هدف حکومتی با شیوه ی بیان و تحت عناوین بومی شان به تفصیل آمده است- توصیف-، سپس تفاوت های تفسیری و برداشت های مختلف طبق پنج شاخصه ی پیش گفته، مرررر مبانی فکری و فرهنگی جوامع سکولار و اسلامی جستجو شده است.مرررر یک جمله می توان نتیجه ی پژوهش را چنین بیان نمود: حکومت اسلامی نه تنها یک هدف ویژه- تربیت و تعالی- نسبت به حکومت های سکولار دارد، بلکه مرررر اهداف مشترک نیز تفاوت های تفصیلی و تفسیری وجود دارد که ناشی از تفاوت ها مرررر مبانی ارزشی و روشی سکولاریسم و اسلام بوده و غفلت از آنها ناموجه به نظر می آید.