شهادت و شهید در عرفان اسلامی

موضوع شهادت و شهید مرررر عرفان اسلامی موضوعی است تازه و هنوز به طور مستقل و جامع درباره ان تحقیقی صورت نگرفته است. با آن که مرررر شریعت مقدس اسلام جایگاه شهادت و شهید به خوبی روشن و آشکار است و آیات و احادیث فراوانی مرررر این زمینه وجود دارد اما مرررر عرفان اسلامی تنها جمله هایی کوتاه به صورت جسته و گریخته مرررر لا به لای متون عرفانی و کتاب های صوفیه یافت می شود که به مفهوم شهادت باز می گردد. مرررر این پایان نامه سعی بر آن است که پس از تبیین جایگاه شهادت و شهید مرررر نگاه شریعت به معرفی و بررسی شهادت و شهید مرررر عرفان پرداخته شود و عوامل موثر مرررر بدید آمدن شهادت مرررر عرفان مورد بررسی قرار گیرد. مرررر فصل اول این پایان نامه مقدمه و مروری بر تحقیقات پیشین مرررر این موضوع آمده است. مرررر فصل دوم واژه شهادت و شهید بررسی و رد فصل سوم مفهوم شهادت و شهید از دیدگاه شریعت و آیات قرآن و روایات و جایگاه آن ها تعریف و توضیح داده شده است. فصل چهارم شامل شهادت و شهید مرررر سیرت امامان است. مرررر پایان این فصل شرح احوال سه تن از آنان-امام علی، امام حسین و امام رضا- توضیح داده شده است. فصل پنجم نخستین فصل اصلی و مهم پایان نامه است درباره شهادت مرررر عرفان است و رابطه آن با معرفت توضیح داده شده مرررر این فصل علاوه بر تعریف مشترک شهادت از دیدگاه شریعت و عرفان تعاریف دیگری نیز از دیدگاه عارفان مطرح شده که مرررر واقع تعریف اختصاصی شهادت از نظر عرفان است. مرررر فصل ششم به عوامل فرهنگی مرررر شهادت عارفان پرداخته شده است و ضمن تعریف بدعت مواردی که از نظر فقیهان و علمای دینی بدعت شناخته شده و مرررر آداب و فرهنگ تصوف و عرفان به آن ها اعتقاد دارند مطرح شده از قبیل تأویل ولایت، شطح، عشق وحدت وجود و..... . مرررر فصل هفتم به عوامل اجتماعی و سیاسی دخیل مرررر شهادت عرفا آمده که شامل دو بخش است. مرررر بخش نخست حمله غزان، مغول و تیموری بررسی شده و مرررر بخش دوم به تصوف نمایی، فتوت، جنبش سربه داران، حروفیه و نقطویه پرداخته شده است. مرررر فصل هشتم به شرح احوال عارفانی پرداخته شده که بر اثر حمله های سیاسی و تهاجمات نظامی به شهادت رسیده اند. درفصل نهم شرح احوال عارفان شهید درحوادث گوناگون آمده است. مرررر فصل دهم احوال و آثار عارفانی شرح داده شده است که بر اثر خیزش های اجتماعی و سیاسی شهید شده اند. فصل یازدهم شامل شرح احوال عارفانی است که به خاطر اعتقادات و باورهای خاص عرفانی به شهادت رسیده اند. مرررر فصل دوازدهم نتیجه گیری آمده است.