بررسی میزان رضایتمندی استفاده‌کنندگان پایگاههای اطلاعاتی علوم اسلامی شهر مقدس قم

پژوهش حاضر میزان رضایتمندی استفاده‌کنندگان از پایگاه‌های اطلاعاتی علوم اسلامی شهر مقدس قم را مورد بررسی قرار می‌دهد. مرررر این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است . هدف از این پژوهش تعیین عامل رضایتمندی استفاده‌کنندگان از پایگاه‌های اطلاعاتی علوم اسلامی شهر مقدس قم و مرررر نتیجه پی بردن به الگوهای موفق‌تر مرررر رشته‌های مختلف از علوم اسلامی و نظام‌های اطلاع‌رسانی موجود است . جامعه مورد پژوهش استفاده‌کنندگانی هستند که تا تاریخ 1378ˆ2ˆ1 از خدمات پایگاه‌های اطلاعاتی علوم اسلامی موجود مرررر شهر مقدس قم به مدت دو ماه بهره برده‌اند. اعم از اینکه مرررر اماکن عمومی مانند کتابخانه‌ها یا بانک اطلاعات ، یا روی دیسک نوری روی رایانه شخصی خودشان از این پایگاه‌ها استفاده کرده باشند. فرضیه‌های این پژوهش عبارتند از: بیشترین استفاده‌کنندگان، مردان، با تحصیلات لااقل مرررر حد دیپلم، و تحصیلات حوزوی لااقل مرررر حد درس خارج هستند. هر چه میزان آشنایی با کامپیوتر استفاده‌کنندگان بیشتر باشد، میزان رضایت آنان بیشتر است . رضایتمندی کسانی که برای استفاده از پایگاه آموزش دیده‌اند. بیشتر است . طبق مظر کاربران، میزان دقت مرررر جستجو مرررر معاجم الفاظ کم‌تر از 50 درصد است . طبق نظر کاربران، میزان دقت مرررر جستجو مرررر معاجم موضوعات بیشتر از 50 درصد است . میزان رضایتمندی استفاده‌کنندگان مرررر رشته‌های علوم قرانی و حدیث بیشتر است . طبق نظر کاربران، پایگاه‌ها مرررر رشته‌های فقه و فلسفه بیشتر است . بیشترین میزان رضایتمندی از سرعت جستجوی پایگاه و کمترین میزان مرررر ارتباط با پایگاه‌های دیگر است . با مرررر نظر گرفتن آماری‌های بدست آمده جامعه استفاده‌کنندگان حدود 1300 نفر تخمین‌زده شدند. برای نمونه‌گیری 10 درصد از جامعه به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند و برای آنها پرسشنامه ارسال شده که از میان 91 پرسشنامه کامل تحویل گرفته شده که اطلاعات لازم از آنها استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . مرررر نتیجه با استفاده از آمار بدست آمده و با تعدیل مرررر گروه‌های مختلف توسط طیف لیکرت ، فرضیه‌های اول و پنجم تایید، و بقیه فرضیه‌ها مردود شده است .