نفی تبعیض در حقوق بین‌الملل و اسلام با تکیه بر اقلیت‌های مذهبی

مرررر این پایان‌نامه، موضوع حقوق اقلیتهای مذهبی و عدم تبعیض مرررر مورد آنان از دیدگاه دو نظام حقوقی یعنی حقوق بین‌الملل و حقوق اسلامی مورد بررسی قرار می‌دهیم. مرررر فصل اول، کلیات و مفاهیم را بحث می‌نمائیم. مفهوم تبعیض مرررر دو نظام حقوقی و نفی آن مرررر لابلای اسناد و متون حقوقی هر دو نظام، برخی عناوین و مصادیق برجسته تبعیض مانند تبعیض نژادی، تبعیض براساس جنسیت (برعلیه زنان)، تبعیض براساس مذهب و موضوعات وابسته به آن چون آزادی‌های مذهبی مورد توجه قرار گرفته‌اند و همینطور مرررر این فصل به تعریف اقلیتها و مقررات ویژه آنان مرررر حد کلیات اشاره شده است . مرررر فصل دوم، که اختصاص به دیدگاه حقوق بین‌الملل دارد، ابتدا مرررر بخش اول، حقوق اساسی اقلیتهای مذهبی را مرررر ضمن حقوق بشر بطور عام مورد بررسی قرار داده‌ایم و مرررر بخش دوم به نظام ویژه و مقررات خاص اقلیتهای مذهبی که عمدتا اعلامیه 1992 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنای بحث است نظر انداخته‌ایم و مرررر بخش سوم نیز نیم‌نگاهی کوتاه به عملکرد حقوق بین‌الملل مرررر مورد اقلیبتهای مذهبی مطرح شده است و بطور طبیعی چون خاستگاه و مبنای حقوق بین‌الملل حقوق اروپائی و غربی می‌باشد به عملکرد آنان مرررر این زمینه نظر داشته‌ایم. مرررر فصل سوم که اختصاص به دیدگاه حقوق اسلامی دارد، مرررر بخش اول آن، حقوق اساسی اقلیتها ضمن حقوق بشر بطور عام بررسی شده است و مرررر بخش دوم، نظام ویژه اقلیتهای مذهبی مرررر اسلام بحث می شودد که به طور عمده قرارداد ذمه و امتیازات و خصوصیات آن بررسی می‌گردد و علاوه بر آن به منابع و نظامات دیگری که می‌تواند بعنوان منبعی برای حقوق اقلیتها تلقی شود اشاره داشته‌ایم که مرررر این قسمت ، قانون اساسی مرررر کشورهای اسلامی، اختیارات حاکم اسلامی و مصلحت جامعه مورد نظر بوده‌اند. و مرررر بخش سوم نیز نگاهی بسیار وتاه به عملمرد جوامع اسلامی مرررر مورد اقلیتهای مذهبی اشاره شده است . فصل چهارم اختصاصا به مقایسه و تطبیق دو نظام حقوقی مرررر مورد موضوع بحث دارد. تطبیق و مقایسه مرررر این فصل، مبتنی بر مباحثی است که مرررر فصول پیشین طرح شده است . مرررر این فصل دیدگاه هر نظام حقوقی را مرررر مورد عناوین و موضوعات بحث ، بطور جداگانه کنار هم آورده‌ایم و البته با توجه به مطالب گذشته، بطور خلاصه و روشن مرررر هر عنوان استدلال و خلاصه‌گوئی شده است . مرررر نتیجه پایانی، به این نکته اشاره شده است که مرررر بسیاری موارد از موضوع حقوق اقلیتهای مذهبی مقررات دو نظام حقوقی اسلام و بین‌الملل، با هم تعارض ندارد و مشترک هستند و مرررر صورت تعارض به نکات و اصولی که مبنای منطقی و حقوقی مقررات اسلامی را تشکیل می‌دهد اشاره نموده‌ایم. از جمله اینکه مرررر حقوق اسلام، مطلق تفاوت و تمایز، مذموم و ناپسند تلقی نمی‌شود بلکه تفاوت و تمایز ناروا و نامعقول مرررر حقوق، تبعیض تلقی شده است . و یا مرررر مواردی که تفاوت حقوق مرررر مبحث آزادی‌های مذهبی - از حجمله آزادی تغییر مذهب و ... به چشممی‌خورد. این اصل قابل دقت است که مرررر اسلام، دین و مذهب و اعتقادات دینی صحیح و مستند به وحی، از جمله مسائل عمومی و اجتماعی حیات بشری و جامعه اسلامی هستند و اجرای احکام اسلام و حاکمیت قوانین اسلامی، جزئی از مفهوم حاکمیت اسلامی می‌باشد.