بررسی سیاست های دراز مدت و کوتاه مدت تربیت کودک از دیدگاه اسلام

آگاهی والدین و مربیان از جامعیت برنامه های تربیتی اسلام و آشنایی آنها با روش صحیح زندگی و تربیت کودک هدف اصلی این رساله بوده است و برای تحقق این دو هدف از روش کیفی مرررر جمع آوری و توصیف اطلاعات استفاده شده است . مرررر این تحقیق ابتدا مبانی تربیت اسلامی و نظریات تربیتی بیان شده است و مرررر بخش اصلی این تحقیق سیاستهای درازمدت و اصول راهبردی اسلام که شامل مراحل قبل و بعد از تولد تا شروع آموزشهای رسمی و اصول اجرایی کوتاه مدت و روشهای اسلامی مرررر تربیت کودک مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین مرررر پایان نیز نتایج و پیشنهاداتی جهت بهینه سازی و ارتقای سطح کیفی تربیت کودک ارائه گردیده است .