بررسی توسعه تشیع و بقاع شیعه شهرستان های بابلسر و فریدونکنار

ورود اسلام به طبرستان، و ساختار جغرافیای شکل گرفته مرررر این ناحیه، سبب ساز حضور اعراب مسلمانی شد که مرررر تعارض با حکومت عباسی، منطقه طبرستان را به سبب استقبال مردم آن پناهگاه امنی برای خود دیدند. مرررر بارو مردم این ناحیه، آنان که از نسل امام علی (ع) بودند علویان و سادات باکرامتی بودند و پس از مرگشان امامزاده نامیده شدند.
این نمادهای مذهبی، نقش اساسی مرررر پیوند اعتقادی، فکری و فرهنگی ساکنان این ناحیه از ایران داشته اند و موجبات گسترش فرهنگ تشیع را سبب گشته اند.
تحقیق حاضر شامل دو بخش می باشد . بخش اول مرررر پنج فصل تنظیم شده است. فصل اول شامل کلیات تحقیق چون بیان مساله، اهداف پژوهش ، شیوه گردآوری مطالب و... می باشد. فصل دوم به بیان مطالبی مرررر مورد پیشینه و جغرافیای تاریخی طبرستان، شهرستانهای بابلسر و فریدونکنار می پردازد . فصل سوم موضوعاتی چون ورود اعراب مسلمان به طبرستان ، پیشینه مذهبی مردم طبرستان و چگونگی ورود مذهب تشیع به طبرستان را مرررر بر می گیرد. فصل چهارم به شکل گیری نهضت علویان طبرستان، قدرتهای محلی موجود مرررر این ناحیه و همکاری آنها با علویان می پردازد . فصل پنجم ورود سادات به طبرستان، تجلی امام زاده ها و بقاع متبرکه بعنوان نماد فرهنگ بومی مرررر این ناحیه و جایگاه و نقش بقاع شیعه مرررر گسترش مذهب شیعه مورد بررسی قرار می گیرد . بخش دوم شامل یک بخش و فصل ششم می باشد که به معرفی امام زاده ها و بقاع شیعه شهرستانهای بابلسر و فریدونکنار اختصاص دارد .