نقش زنان در جنگهای صدر اسلام تا آغاز امویان

موضوع این رساله بررسی نقش زنان مسلمان مرررر جنگهای صدر اسلام است. جهت بررسی این موضوع سوال اصلی به این شکل طرح گردید: نقش زنان مرررر جنگهای صدر اسلام تا آغاز امویان چه بوده است؟ جهت بررسی سوال اصلی، فصولی چند مرررر نظر گرفته شد. از آنجایی که بررسی موضوع رساله نیازمند نگاهی اجمالی به جایگاه و موقعیت زنان مرررر جاهلیت، جایگاه و منزلت زن مرررر اندیشه‌ی اسلامی می‌باشد، مرررر آغاز به این مهم پرداخته، سپس نقش زنان مسلمان مرررر جنگهای زمان پیامبر?، مرررر سه بخش اساسی رزمی، غیر رزمی و بعد از جنگ، مورد بررسی قرار گرفته است. حضور زنان مرررر جنگهای عصر نبوی مرررر زمینه-هایی چون رزم، تهیه و آماده سازی آلات رزم، درمان مجروحان، آب رسانی، تهیه‌ی آذوقه، حمل مجروحان و شهدا، کمک نقدی، اطلاع رسانی، صبر وبردباری، هم دردی با پیامبر? و ...، مورد بررسی قرار گرفته است. عصر ابوبکر شاهد نقش مثبت زنی چون آزاد مرررر قتل اسود و نقش منفی زنی چون سجّاح مرررر ادعای نبوت و جان بازی زنی چون ام عماره مرررر قتل مسیلمه‌ی کذاب و ... است. نقش زنان مسلمان مرررر بعد رزمی، سیاهی لشگر، درمان مجروحان و خاک سپاری شهدا، از مباحث مهم عصر عمر می‌باشد. عصر عثمان شاهد نقش زن عثمان مرررر توصیه به مشورت با علی?، سعی وی مرررر پیش گیری از قتل عثمان و نقش عایشه مرررر تحریک مردم بر قتل عثمان است. مهمترین مباحث عصر امیرالمومنین ?، نقش عایشه مرررر جنگ افروزی، نقش ام سلمه مرررر بازداشتن عایشه از جنگ، خطابه‌های آتشین زنانی چون ام الخیربارقیه، بکاره‌ی هلالیه و ...،شهادت و اسارت تنی چند از زنان شیعه است. مرررر انتها نتیجه‌ای که گرفته شد، گویای حضور و نقش آفرینی همه جانبه بانوان مسلمان صدر اسلام مرررر بسیاری از صحنه‌های جنگ و بعد از جنگ مرررر سنین مختلف و مرررر همه زمینه‌های مورد نیاز می‌باشد.