جایگاه عدالت در قرآن و حدیث و تأثیرات آن بر پیشرفت اقتصادی

ایجاد عدالت اقتصادی از برنامه های اصلی پیامبران الهی در طول تاریخ بشریت بوده و هست و بر مدیران و رهبران جامعه لازم است که از علم اقتصاد، آگاهی داشته باشند تا بتوانند جامعه را برای دست یابی به رشد اقتصادی و شکوفاییتمدنی مدیریت و راهنمایی کنند. دست یابی به الگوی مناسب توسعه و پیشرفت به عنوان بخش مهم و اساسی، در حوزه اقتصادی و تمدنی و ایجاد امت اسلام و تحقق جامعه جهانی بر اساس اصول محوری عدالت اسلامی، زمانی ممکن است که ملاک های اقتصاد سالم و درست اسلامی شناخته شوند. از این با بهره گیری از قرآن و نهج البلاغه – روش های زیر در جهت عدالت محوری اقتصادی توصیه می گردد: 1-روشنگرى و بازشناسى 2 شایسته محورى 9شایسته سالارى. – محورهاى اصلاحات اقتصادی در جهت توسعه: 1-رفع تبعیض 2-رفع فقر 9-توزیع مساوى درآمد بیت المال 9مصادره ثروت های بادآورده؛ و از این روست که با افزایش سطح ایمان و عدالت محوری جامعه و نیز افزایش درآمد ملّی، میل نهایی به عرضه وجوه مازاد جهت سرمایه گذاری افزایش یافته، به یک سمت میل می کند. با توجّه به این کهکشورهای در حال توسعه )از جمله کشورهای اسلامی( به کمبود وجوه قابل سرمایه گذاری دچارند می توان دریافت که عدالت اسلامی در جامعه چه نقش مهمّی را در فرایند توسعه ایفا خواهد کرد