نقش اخلاق در حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار با تاکید بر دیدگاه اسلامی

حفاظت محیط زیست همواره یکی از دغدغه های مهم انسان معاصر است، و از آنجا که محیط زیست امروزه به صورت یک موضوع میان رشته ای مطرح است، لیکن لازم است به بحث حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست از دیدگاه اخلاقی توجه ویژه داشت. این نوشتار به روش توصیفی – تحلیلی و با استناد به مطالعات پیشین در زمینه محیط زیست با رویکرد اخلاقی و تاکید بر نگرش اسلام در مقوله محیط زیست و رابطه انسان با آن و همچنین لزوم حفاظت از آن به بررسی وضعیت و دیدگاههای موجود در مورد رابطه دین و اصول اخلاقی با محیط طبیعی و حفاظت از آن و همچنین توسعه پایدار می پردازد. در نهایت باید توجه داشت که محیط زیست از دو جنبه شایسته نگهداری و حفاظت اند: نخست به خاطر خود انسان که طبیعت به خاطر او خلق شده و متعلق به یک نفر یا یک گروه خاص نیست بلکه به تمامی انسانها در تمامی اعصار تعلق دارد، سپس به دلیل خلقت خود کائنات هستی که همگی توسط یک معبود خلق شده اند و همه چیز متعلق به اوست و انسان بی اذن او حق تصرف ندارد.