بررسی تحلیلی و تطبیقی زن در هنر ایران باستان تا پیش از اسلام

از آنجایی که قبل از هر روز دیروزی بوده است برای یافتن نقش زن مرررر هنر معاصر ناگزیر از مطالعه تاریخی هنر ایران هستیم. هدف این پایان نامه معرفی زن مرررر آثار هنری ایران باستان (پیش از تاریخ تا قبل از ظهور اسلام) ات. مرررر کنار این گرداوری بررسی عوامل تاثیرگذار از جمله اعتقادات مذهبی، خانواده، سیاست و اجتماع بر نقش زن مرررر هنر ایران باستان صورت گرفته. روش بررسی با توجه به کمبود منابع و عدم دسترسی به آثار کتابخانه ای بوده و پس از تهیه تصاویر شرح مطالب و تحلیل آن مرررر نهایت مقایسه با سایر آثار انجام پذیرفته است. تهیه تصاویر صرفا از کتابهای فارسی و لاتین انجام گرفته و با مراجعه به سایر نظرات محققان پیرامون اسطوره، تاریخ، هنر، دین و اجتماع گزیده ای از این مطالب که می توانست مفید واقع شده و مرتبط با تعیین نقش زن مرررر هنر ایران باشد مورد استفاده قرار گرفته و مرررر نقل این نظرات دو شیوه مستقیم و برداشت از مطلب (غیرمستقیم) انتخاب شده است.