حیات فکری علمی علامه محدث نوری (میرزا حسین)

علامه محدث نوری مرررر شمار عالمان شیعی بزرگ و برجسته قرن سیزدهم واوایل قرن چهاردهم (ه.ق) می باشد که از میان خاندان دانشمند و عالم پروری برخاسته و مرررر تاریخ علمی ، سیاسی- اجتماعی و فرهنگی ایران تأثیرگزار بوده است.
مرررر این پایان نامه به روش تحلیلی و توصیفی و با بهره گیری از شیوه ی تحقیق کتابخانه ای ، ضمن بیان زندگی و شرح حال محدث نوری و اشاره به حیات فرهنگی و اجتماعی ایشان مرررر حوزه های مختلف ، حیات علمی و آثار و تألیفات ایشان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
محدث نوری از پرکارترین دانشمندان و عالمان قرن سیزدهم (ه.ق) و مرررر شمار آگاه ترین عالمان به حدیث و علم رجال و ... می باشد. وی به تألیف و تصنیف کتاب های فراوانی مرررر سطوح مختلف پرداخته و مرررر مجموع توانست بیش از سی عنوان کتاب بنویسد . اگر چه یکی از این آثار مورد انتقاد قرار گرفته است اما تبحر محدث نوری مرررر احادیث اسلامی و مطالب رجالی به اندازه ای است که دانشمندان اخیر به گفته های او استناد می جویند . علاوه بر این وی توانست مرررر طول حیات خود منشأ خدمات ارزنده ای باشد. او سهم عمده ای مرررر تربیت شخصیت های بزرگ شیعی داشته و مرررر مکتب او شاگردان زیادی پرورش یافتند.همچنین مرررر حراست از مرزهای فرهنگی و عقیدتی به مبارزه با غربزدگی و مرررر راه استقلال مادی و معنوی شیعیان نیز به تلاش پرداخته است.