بهداشت از منظر فقه امامیه و تطبیق آن با سازمان جهانی بهداشت

اسلام به انسان و اجتماع همه جانبه می نگرد و آموزه های آن شامل همه ضروریات زندگی می باشد. بنابراین، لازم است به امر بهداشت که یکی از امور مهم زندگی انسان به شمار می آید، نیز به طور ویژه، توجه داشته باشد.سازمان جهانی بهداشت یکی از آژانس های سازمان ملل متحد است که مهمترین هدف آن هماهنگی و ارتقاء وضعیت بهداشت عمومی در سطح جهان است.این سازمان مسئولیت هدایت و هماهنگی ارتقاء سلامت مردم جهان را در چارچوب سازمان ملل متحد به عهده دارد.در این پژوهش به دنبال آن هستیم آن است که با ارائه تعریف درست و متقنی از بهداشت از منظر اسلام، راهکارهای رسیدن به بهداشت فردی و اجتماعی و روانی را روشن سازیم.
و نیز مقایسه آن با تعریف و مبنای بهداشت و اصول بهداشتی که سازمان های جهانی به سلامت جسمی و روانی دارند.