بررسی فقهی و حقوقی شیطان پرستی و راهکارهای پیشگیرانه آن

انسان مرررر دنیای صنعتی امروز نیاز شدیدی به معرفت و معنویت دارد و مرررر جستجوی رفع عطش خود می‌باشد مرررر این میان مرررر فضای اجتماعی، فرهنگی فرقه‌ها و گروه های جدید با رشدی روزافزون مرررر کنار ادیان بزرگ مرررر مطرح شده اند که یکی از این فرقه‌ها شیطان پرستی می باشد که به طور رسمی مرررر دهه 60 میلادی پدید آمده و برخوردها و مواجه ای گوناگون از سوی دولت ها و مراکز دینی و مردم با آنها صورت گرفته است. آنها از طریق فضاى مجازى و با توجه به عصر انفجار اطلاعات و دسترسی سریع جهانی به اطلاعات مرررر سراسر جهان به تبلیغات گسترده‌اى مرررر جهت تهى کردن جوانان از ارزشهاى دینى، به ترویج گناه و هدم اصول اخلاقى و مرررر قالب‌هاى معنویت و عرفان سکولارى، دست زده اند. راه برون رفت از این ترفند جدید، آگاهى بخشى به توده‌هاى ملت، به ویژه جوانان از طریق ارائه عرفان ناب اسلامی می‌باشد. تا بدانند که به چه طریق به دنبال رفع نیازهاى معنوى خود باشند. همچنین راهکار اصلی مقابله توسل به انواع سیاست‌های کنترلی مرررر مواجهه با انحرافات اجتماعی که همواره یکی از استراتژیهای راهبردی قرآن کریم می باشد. قرآن کریم که عهده دار هدایت انسان و راهنمایی او برای رسیدن به ارزشها و فضیلت‌ها است، از یک سو ضد ارزشها و ناهنجارها را بیان فرموده و از سوی دیگر زمینه‌ها و عوامل آن را تشریح نموده است. از این رو، تحلیل و بررسی رویکرد قرآن مرررر تبیین شیطان پرستی و آثار و عواقب آن، همچنین راهکارهای مقابله و پیشگیری از آن از منظر اسلام و قرآن مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد تا با آگاهی و شناخت بیشتر خطر آسیب‌پذیری کاهش یابد.