ساخت و اعتبار یابی مقیاس شکر بر اساس آموزه های اسلام

این پژوهش باهدف ساخت و اعتباریابی مقیاس شکر با توجه به آیات قرآن کریم و روایات معصومین ? انجام‌شده است. بدین منظور از دو روش کتابخانه‌ای و زمینه‌یابی استفاده‌شده است.جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه های شهرستان های اصفهان مبارکه و فلاورجان بودند و حجم نمونه 600 نفر در نظر گرفته شد. ا بررسی های کتابخانه ای و روش هم روانشناختی متون شانه های انسان شاکر به دست آمد و ا توجه به آن مقیاسی ساخته شد ه دارای 109 گویه است و ده عامل ا مشخص می نماید.