تاثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام

با توجه به مطالبی که گذشت آنچه بیشتر از لحاظ عینی و نظری نیاز به تحقیق و بررسی دارد قسمت اخیر است که آیا زمان و مکان در جرم‌انگاری و یا جرم‌زدایی از یک عمل و یا در کیفرزدایی از آن و یا در تبدیل کیفر و یا در تبدیل کیفر و یا نحوه اجرای آن در چارچوب مقررات شرعی تاثیر دارند یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است با خاتمیت و جاودانگی شریعت چگونه منطبق خواهد بود؟ بدین ترتیب هدف ما در این رساله حول همین محور است .