وقف خاص در قانون مدنی ایران و مقایسه آن با تراست در حقوق انگلیس

وقف یکی از تاسیسات حقوقی و فقهی است که مختص اسلام و حقوق کشورهای اسلامی است . موضوع وقف مخصوصا وقف خاص جزء موضوعاتی است که کمتر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است . قانون مدنی ایران نیز بخشی از مواد خود را اختصاص به این نهاد حقوقی داده است . سعی ما مرررر این پایان‌نامه این بوده است که مبحث وقف خاص را از وقف عام جداکرده و ارکان و خصوصیات آن را جدای از وقف عام بررسی کنیم. انگیزه انتخاب این موضوع روند رو به رشدی است که مرررر کشورهای اسلامی مخصوصا ایران بر علیه نهاد وقف خاص آغاز شده است و امید است تا حدی بتوانیم جلوی آن را بگیریم. این پایان‌نامه متشکل از یک مقدمه و سه فصل می‌باشد. مرررر مقدمه بیشتر به مباحث تاریخی وقف خاص پرداخته شده و مرررر فصل اول و دوم مباحث اختصاصی وقف خاص بررسی شده و مرررر فصل سوم به مقایسه تراست مرررر حقوق انگلیس با وقف خاص پرداخته شده است .