نابرابری و ستم جنسی در خانواده از دیدگاه اسلام و فمینیسم

معیار فضیلت نزد خداوند متعال تقوی و پرهیزگاری است و این معیار بر همه فرزندان آدم و حوا علیهماالسلام چه مرد و چه زن بطور یکسان منطبق است. اما واقعیات جامعه و تاریخ بگونه ای دیگر رقم خورده است. ارزش و جایگاه اجتماعی زنان و مردان همواره به صورت نابرابر تحقق یافته و این نابرابری تقریبا مرررر همه موارد به نفع مردان شکل گرفته است. مردان مرررر راستای تقویت و تداوم برتری خود مرررر بسیاری از موارد از حدود و حقوق خود تجاوز کرده و ستمهای فراوانی بر زنان وارد کرده اند و این اوضاع و احوال ستم آلود و تبعیض آمیز هر چند مرررر شکلها و پوششهای جدید تا زمان حاضر استمرار یافته است. جنبش فمینیسم به عنوان مهمترین داعیه دار طرفداری از حقوق زنان مرررر دوران معاصر، تلاش گسترده ای را مرررر ابعاد مختلف برای معرفی نابرابریها و ستمهای جنسی و تبیین و ریشه یابی آنها و همچنین ارائه راهکارهایی برای رفع نابرابری و ستم جنسی مرررر خانواده بطور خاص و مرررر محیط اجتماعی بطور عام سامان داده است. این نوشتار ضمن مروری بر تلاشهای نظری فمینیستی مرررر زمینه های یاد شده، با معرفی دیدگاه اسلام مرررر همین زمینه ها، مقایسه ای بین دیدگاه اسلام و دیدگاههای فمینیستی را مرررر اختیار خوانندگان قرار خواهد داد.