جایگاه و نقش قبیله تمیم در تحولات سیاسی-اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی تا پایان قرن دوم هجری (با تکیه بر غرب جهان اسلام)

قبلیه تمیم به عنوان یکی از قبایل بزرگ و محوری عرب نقش قابل توجهی را مرررر تحولات سیاسی-اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی داشت. هر چند این قبیله بعد از پذیرش اسلام مرررر سال 9 هجری مرررر حوادث حضور گسترده ای یافت ولی پراکندگی جغرافیایی وجود شاخه های متعدد گرایشهای سیاسی و مذهب موجود مرررر جامعه و نیز منافع شخصی و قومی و تعصبات قبیله ای باعث شد تا شاخه های تمیمی موضع واحدی را مرررر حوادث نداشته باشند و بر این اساس حضور یا عدم حضور آنها مرررر حوادث به منزله تعمیم آن به کل قبیله نیست. این قبیله با شرکت گسترده مرررر جنگ صفین مرررر شکل گیری خوارج نقش موثری ایفا کردند و به پی ریزی قیامها علیه خلفا برخاستند اما خشونت و سختگیری های حاکم اموی و شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه دسته هایی از این قبیله را مرررر قالب خوارج اباضی و صفری به غرب روانه ساخت. دوری غرب از مرکز خلافت عدم دسترسی خلفا به آنجا و نیز شعارهای عدالت خواهانه خوارج باعث شد تا بربرهای ساکن غرب دعوت آنها را پذیرفته لذا خوارج با کمک آنها به تشکیل حکومت دست زدند. دسته دیگری از تمیمیان نیز مرررر خدمت دستگاه خلافت قرار گرفتند و برای حفظ منافع خود و به دور از تعصبات قبیله ای مرررر سرکوب جریان های ضد خلافت تلاش کردند. این دسته با اثبات وفاداری خودبه مناصب ارتقا یافتند و حتی اغالبه به پاس خدمات خود به خلافت عباسی حکومت دست نشانده اغلبی را مرررر افریقیه بنیان نهادند. مرررر این رساله کوشش شده است تا انگیز های عمیمان مرررر روند تحولات مرررر قرون اول و دوم هجری مشخص گردد و برای نیل به این هدف نقش این قبیله مرررر تحولات عصر اموی و عباسی بصورت مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه اینکه شرایط سیاسی و اجتماعی و مذهبی موجود مرررر جامعه تاثیر عمده ای مرررر حضور یا عدم حضور آنها مرررر تحولات ایفا کرده است.