بررسی روایات تفسیری امام صادق(ع) جزء دهم قرآن

این پایان نامه که با عنوان بررسی روایات تفسیری امام صادق علیه السلام مرررر جزء دهم قرآن کریم جمع آوری شده است، مرررر سه فصل به شرح ذیل تنظیم گردیده است. الف) کلیات همراه با بیان مصطلحات حدیثی، معرفی تفاسیر روایی، روایت تفسیری و میزان حجیت آنها، ب) نصوص روایات رسیده از امام مرررر ذیل آیات که از تفاسیر مهم روایی شیعه وسنی گردآوری شده، همراه با بررسی سندی، دلالی و شرح آن، و جدول اعتبار احادیث مرررر یک نگاه، ج) شرح حال رجال همراه با جدول شرح حال رجال مرررر یک نگاه و جدول میزان روایت و راوی و مروی عنه روات.