بررسی تطبیقی عشق در شعر اقبال و شابی

اقبال و شابی نیز دو شاعر توانای معاصر بودند که در شرایط مشابهی چون به مستعمره بودن کشورهای هند و تونس نوع تحصیلات بهره گیری از موهبت اسلام و قرآن و تربیت در خانوادههایی معتقد و مذهبی از نظر فکری بسیار به هم نزدیک شدند. بررسی تطبیقی اشعار ایشان نمایانگر عشق و علاقه این دو شاعر نسبت به دین و رسالت انسانی و وجدانی و مسلمانان جهان است که اندیشه ای آنها را به نزدیک شدند. بررسی تطبیقی اشعار ایشان نمایانگر عشق و علاقه این دو شاعر نسبت به دین و رسالت انسانی و وجدانی و مسلمانان جهان است که اندیشه های آنها را به تعالی و عشق الهی سوق داده است. رساله حاضر که به بررسی تطبیقی عشق در شعر اقبال و شابی می پردازد در شش فصل تنظیم گردیده است: فصل اول به بیان مقدمه و کلیاتی راجع به ادبیات ادبیات تطبیقی هدف از این تحقیق اهمیت آن و نگاهی اجمالی به گفتارهای پایان نامه می پردازد. فصل دوم به مرور تحقیقاتی که در زمینه ادبیات تطبیقی که رساله حاضر زیرمجموعه ای از این شاخه علمی محسوب می گردد اختصاص یافته است. فصل سوم در برگیرنده زندگی نامه و آثار اقبال و شابی و تطبیق و بیان شباهت ها و تفاوت های زندگی این دو شاعر می باشد. فصل چهارم جهت گیری ها و دیدگاه های بزرگان را راجع به مقوله عشق بیان می کند و پس از آن به بررسی دیدگاه های کلی اقبال و شابی درباره عشق به طور جداگانه می پردازد. فصل پنجم با مشخص نمودن موارد تلاقی اندیشه های اقبال و شابی در زمینه عشق اشعار ایشان را مورد تطبیق و بررسی قرار داده است. فصل ششم در این فصل نگارنده به نتیجه گیری کلی که از تحقیق حاضر داشته پرداخته است.