وفاق جمهوریت و اسلامیت در اسلام و حقوق اساسی ایران

براساس اصل اول قانون اساسی ، حکومت ایران جمهوری اسلامی است. این حکومت مرررر پی رشادتها و مبارزات طولانی مردم مسلمان و به همت دلسوزان این کشور و به رهبری بنیانگذارش ، حضرت امام خمینی (ره ) تشکیل شده است و توانسته است الگوی تاسیسی - تلفیقی جدیدی از حکومت را مرررر میان دیگر حکومتها به نمایش گذارد. این نظام مرررر بردارنده دو رکن جمهوریت و اسلامیت است که جمهوریت آن به معنای رای و نظر اکثریت مردم و نحوه تشکیل و شکل گیری ساختار های حکومتی است و اسلامیت آن به معنای محتوا ، ارزشها و خط مشی نظام می باشد، که بنا است این ارزشها و اعتقادات مکتبی مرررر قالب جمهوریت اجرا شود.