نقش ملی گرایی و اسلام در ایجاد هویت مشترک ملت سازی در دوره پهلوی و جمهوری اسلامی ایران

ملت سازی و ایجاد هویت سیاسی مشترک از موضوعات حائز اهمیت مرررر جامعه شناسی سیاسی و نظریات توسعه است که برای جوامع مرررر حال توسعه و از جمله برای ایران قرن بیستم از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. حل بحران هویت و ایجاد حس ملی واحد، اولین گام مرررر توسعه اجتماعی و سیاسی و حرکت مرررر جهت حل بحرانهای مشروعیت و مشارکت محسوب می شود. از آنجا که جامعه حال حاضر ایران دچار چنین چالشهایی است. به دنبال پاسخ به این سوال اصلی می باشیم که: ((هویت مشترک سیاسی و وفاق ملی ایران از مشروطیت به این سو چگونه شکل گرفته و چرا مرررر برهه هایی از تاریخ معاصر دچار بحران شده است؟))مفروض ما این است که هویت ایرانی از هعغهعغه ساسانی و با توسل به مولفه هایی از قبیل سرزمین و مفهوم فرشاهی و ایرانشهر، اقوام همخونی ایرانی، زبان و دین مشترک توسط حاکمان ساسانی و به یاری مویدان زرتشتی پایه گذاری شد و تا هعغهعغه معاصر (نهضت مشروطیت) با فراز و نشیبهای بسیار و با تغییرات و جابجائیهایی مرررر مولفه های متشکله آن، پیش آمد. پس از نهضت مشروطیت و به خصوص مرررر هعغهعغه پهلوی تحت تاثیر شرایط خاص داخلی و بین المللی و مرررر طی فرایند مدرنیزاسیون و سکولاریسم، ((ملت سازی)) با تکیه بر ناسیونالیسم متکی بر نژاد آریایی، زبان فارسی و تاریخ ایران باستان همراه با دین زدایی از جامعه، اولویت یافت. رسالتهای هعغهعغه پهلوی مرررر سه محور شبه مدرنیسم، سکولاریسم و ناسیونالیسم خلاصه شد و براین اساس پایه دینی هویت ایرانی متزلزل گشت و ((ایرانیت)) مرررر مقابل ((اسلامیت)) قرار گرفت. یکسو نگری مرررر تبیین هویت ملی ایران وفاق اجتماعی را بر هم زد و دین زدایی از جامعه سبب واکنش طرفداران هویت دینی شد که مرررر نهایت به صورت انقلاب اسلامی ظهور یافت. از سوی دیگر مرررر دهه اول پس از انقلاب، تحت تاثیر ذهنیت شکل گرفته مرررر هعغهعغه پهلوی و افراط گری های انقلابی، پایه ((ایرانیت)) جامعه تا حدی به سستی گرایید و منافع و افتخارات ملی (ایرانی) تحت الشعاع آرمانهای دینی قرار گرفت که این وضعیت نیز به دلیل یکسونگرانه بودن، وفاق اجتماعی را متزلزل ساخت. لکن از دهه دوم انقلاب به تدریج افراط گری های دین مدارانه رو به تعدیل نهاده و فرایندی شکل گرفته که درطی آن (ایرانیت) و (اسلامیت) به موازات هم مطرح می گردد و نوعی هویت ایرانی - اسلامی شکل می گیرد. لذا علت اصلی پدیداری بحران هویت مرررر سطوح مختلف زندگی جمعی و تزلزل وفاق اجتماعی و ملی مرررر برهه هایی از تاریخ معاصر ایران، اتخاذ راه حلهای یکسونگر مرررر تبیین هویت ملی بوده است.