نگرشی بر حج و آراء اتفاقی مذاهب خمسه در مورد آن

برای آشنایی هر چه بیشتر با محتوای رساله و چگونگی ترتیب مطالب ، یادآوری نکات زیر ضروری است : -1 این نوشتار شامل دو بخش و یازده فصل می‌باشد. بخش اول دارای سه فصل بوده و مرررر هر یک از فصول آن، تحولات مهم حج و خانه کعبه مرررر برهه خاصی از زمان مورد بررسی قرار گرفته است . بخش دوم نیز شامل هشت فصل بوده و مرررر فصول مختلف آن از احکام و آراء مشهور و مورد اتفاق مذاهب خمسه مرررر باب حج و عمره سخن به میان آمده است . -2 به منظور جمع‌آوری فتاوای مشهور و مورد اتفاق مذاهب خمسه، ابتدا آراء مشهور هر یک از مذاهب اهل تسنن از کتابهای المعنی، بدایه‌المجتهد و الفقه علی‌المذاهب الاربعه استخراج گردید و سپس آراء مورد اتفاق مذهاب اربعه اهل سنت با فتاوای مشهور امامیه مقایسه شد و نظرات مورد اتفاق مذاهب خمسه انتخاب گردید. آنگاه برای مطمئن شدن از نتیجه کار حداقل به چهار منبع، از هر مذهب مراجعه شد. ضمنا مرررر مواردی که اصل مسئله مورد اتفاق بود، اما مرررر برخی از فروعات آن اختلاف شده بود، اصل مسئله مرررر متن و فروعات آن همراه با ماخذ مرررر پاورقی ذکر گردید. -3 مرررر ترتیب مذاهب فقهی و منابع، از تقدم و تاخر زمانی آنها تبعیت شده و ملاک دیگری مرررر نظر نبوده است . -4 گرچه مرررر حج تمتع، مرررر عمل، عمره بر حج مقدم می‌باشد، اما فصول مربوط به اعمال، به تبعیت از کتاب شرایع‌الاسلام و اکثر کتب فقهی اهل سنت ، به ترتیب اعمال حج منظم شده است . -5 جهت رعایت اختصار، به تمام دلایل احکام اشاره نگردید و مرررر استدلال به آیات و روایات تنها به نحوه استدلال مواردی که دلیل بر حکم مسئله صراحت نداشت ، اشاره شد. -6 از آنجا که تنها آراء مورد اتفاق مذاهب خمسه جمع‌آوری شده است ، از بیان شاهد صرف‌نظر گردید، زیرا بیان شواهد امری زائد و تکراری به نظر می‌رسید. -7 مرررر ترجمه آیات از تفسیر نمونه و ترجمه تفسیرالمیزان استفاده شده است . -8 مطالب نقل قول مرررر داخل " " و آیات و روایات همراه با ترجمه مرررر داخل " " قرار داده شده است .