مناسبات دین و دولت در اسلام از آغاز تا تاسیس حکومت اموی

در این مطالعه با تکیه بر قرآن، سیره عملی پیامبر (ص ) و خلفای راشدین، مناسبات دین و دولت و معیارهایی که بر این مناسبات حاکم بوده، تجزیه و تحلیل می شودد. در این بررسی، بر ضرورت تشکیل حکومت توسط پیامبر (ص ) براساس آموزه‌های دینی و تحقق حاکمیت منوط بر آراء مستقیم و غیرمستقیم مردم تاکید شده، به این معنا به که ویژگیهای حکومت پیامبر همچون امامت و امت ، عدالت ، بیعت و شورا و عقل و عرف بشری با تحول این امور در هعغهعغه بعد از پیامبر (ص ) پرداخته شده است . روش تحقیق در این مطالعه مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای با بهره‌گیری از منابع اصلی خصوصا قرآن، نهج‌البلاغه و منابع روایی و تالیفات تاریخی و به صورت "تحلیل تاریخی" است .