آموزش مفهوم مرگ به کودکان بر اساس آموزه‌های اسلام

موضوع پژوهش حاضر «آموزش مفهوم مرگ به کودکان براساس آموزه‌های اسلامی» است. این تحقیق مرررر جستجوی پاسخ‌گویی به چهار سئوال اساسی بوده است. که عبارتند از:
1- مفهوم مرگ از نظر آموزه‌های اسلامی چه می‌باشد؟
2- مرگ را از دیدگاه اسلامی به چه مولفه‌هایی می‌توان تقسیم کرد؟
3- این مولفه‌ها را مرررر چه سنی می‌توان به کودکان آموزش داد ؟
4- راهکارهای آموزش این مولفه‌ها چه می‌باشد؟
هدف از این تحقیق مشخص کردن معنای مرگ و مولفه‌های آن از دیدگاه اسلام و سپس بررسی امکان آموزش این مفهوم به کودکان دبستانی به گونه‌ای ساده که برای آنها قابل فهم باشد؛ و مرررر نهایت ارائه راهکارهایی برای آموزش این مفهوم به کودکان مرررر این دوره است. ضرورت آموزش این مفهوم عدم‌کنترل یا اجتناب‌ناپذیر بودن آن می‌باشد. کودکان به صورت ناخواسته مرررر زندگی با مرگ روبرو می‌شوند زیرا آن یک واقعیت غیر‌قابل انکار است. از این جهت باید پاسخی متناسب با باورها و عقاید مذهبی‌مان مرررر برابر سئوالات کودکان داشته باشیم. روش مورد استفاده مرررر این پژوهش الگویی‌ همگرایی که از چهار شیوه توصیفی، تفسیری، و استنتاجی و تجربی تشکیل شده تحقیق مربوط به این اثر را سامان داده‌اند. و همچنین به‌صورت ساده از روش تحلیل‌ مفهومی مرررر ارتباط با واژگان (واژگان مرررر ارتباط با مفهوم مرگ) استفاده شده است.
مرررر تجزیه و تحلیل نهایی نتایج زیر بدست آمده است:
مولفه‌های مفهوم مرگ از دیدگاه اسلام با توجه به بررسی آیات و روایات تحت عنوان وجوه مرگ مرررر آموز‌ه‌های دینی (1- تقدیر مرگ؛ 2- فراگیربودن؛ 3- بازگشت‌ناپذیری 4- عدم‌کنش‌وری 5- پوشیدگی زمان و مکان مرگ و زمان قیامت؛ 6- کیفیت خاص مرگ و زندگی مرررر سرای ابدی) استنباط شده است. (این مولفه‌ها مرررر برگیرنده، سه مولفه روانشناسی نیز می‌باشند.) و سپس براساس تحلیل واژگان و بررسی آیات قرآن‌کریم و روایات تعریفی ساده از مفهوم مرگ ارائه شد. مرررر ادامه نظریه‌های رشد‌شناختی و تکامل درک مفاهیم دینی و نظریه عمومی اسلام مرررر زمینه رشد و تعلیم و تربیت کودکان مورد بررسی قرار گرفت. نظریه برونر رشد‌شناختی را مرررر ارتباط با آموزش و نظریه ویگوتسکی رشد‌شناختی را مرررر ارتباط با شرایط اجتماعی مرررر نظر می‌گیرد. (که براساس این دو نظریه امکان آموزش مفهوم مرگ مرررر دوران دبستان امکان‌پذیر است.) و با بررسی‌های انجام شده مرررر آیات قرآن‌کریم، روایات و نظر فقها مشخص شد که از نظر اسلام مرررر دوران دبستان قبل از بلوغ کودکان قادر به درک مفاهیم دینی هستند. اما از اصول مهم مرررر زمینه آموزش مفاهیم دینی توجه به ویژگی اصلی آن می‌باشد و آن این است که تدین امری اختیاری است. چون مدرسه اجباری است نمی‌توان گفت که تدین هم به تبعیت از مدرسه اجباری است. بر این اساس مرررر نهایت می‌توان گفت که دو نظریه رشد‌شناختی(برونر و ویگوتسکی) و نظریه اسلام مرررر راستای یک دیگر قرار گرفتند اما مرررر ارتباط با نظریات تکامل درک مفاهیم دینی می‌توان گفت که هیچکدام از سه نظریه بررسی شده (پیاژه، هارمز و گلدمن) مرررر راستای نظریه برگرفته از اسلام نمی‌باشند. براساس سه نظریه (برونر، ویگوتسکی و اسلام) می‌توان چنین استدلال کرد که امکان آموزش مفهوم مرگ و مولفه‌های آن به کودکان دبستانی امکان‌پذیر است. به‌منظور تأیید این نظریه‌ها مرررر بخش دیگر این تحقیق رویکرد آموزش فلسفه به کودکان به‌عنوان یک رویکرد نوین مورد بررسی قرار گرفت. این رویکرد این امکان را ایجاد کرده است که مفاهیم فلسفی (از جمله مفهوم مرگ) را با زبانی ساده و با استفاده از داستان ولی به صورت کاملاً عقلانی و منطقی به کودکان آموزش داد. اصول و روش‌های رویکرد آموزش فلسفه به کودکان مرررر راستای اصول و روش‌های مطرح شده مرررر اسلام می‌باشد. ولی آنچه که باید مورد توجه دست‌اندرکاران نظام آموزشی قرار گیرد این نکته است که اهداف و مبانی که این رویکرد از آن نشئت گرفته است با اهداف و مبانی مطرح شده مرررر اسلام متفاوت است. از این رو می‌تواند مرررر تعیین برنامه‌‌ها و نوع داستان‌ها تفاوت ایجاد کند.
به‌طورکلی با توجه به دست آورد‌های رویکرد آموزش فلسفه به کودکان می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که امکان آموزش هر نوع مفهومی (انتزاعی و غیر‌انتزاعی) برای کودکان مرررر سنین دبستان امکان‌پذیر است. هر چند که نوع و روش آن می‌تواند و باید متفاوت باشد. مثلاً داستان‌های مطرح شده مرررر دوران دبستان با دوران بالاتر تفاوت‌های از نظر کیفیت و عمق مطلب دارد ولی می‌توان همان مفاهیم را با زبان ساده‌تر به گروه سنی پایین‌تر نیز آموزش داد. مرررر زمینه مفهوم مرگ نیز چنین است. داستان‌های مرررر این ارتباط وجود دارد که مرررر مقاطع مختلف مورد استفاده‌ قرار گرفته است. مثلاً مرررر سطح پیش‌دبستانی، دبستانی و بالاتر.