هنر اسلامی در چالش مفاهیم معاصر و افق های جدید

گروه وسیعی از آثار هنری ، امروز با عنوان هنر اسلامی شناخته می شوند . شناسه اسلامی ، مرررر کنار هنر ، به تصورات مبهم نشانه شناسنامه و مفاهیم روشن پدیدار شناسانه ای اشاره می کند ، که بر ساخته از مفاهیم اولیه ( بدون تعریف ، اما معلوم ) و اصول موضوع ( مفاهیم پیشادانشی ) مربوط به هنر اسلامی ارایه نمایند و این پرسش باقی مانده که براستی هنر اسلامی چیست ؟ واپژوهی دستاورد های هنر پژوهان مرررر این زمینه منجر به بازشناسی شش تعریف پایه ای گردید ، که سایر فرضیات را می توان زیر مجموعه ای از آنها به شمار آورد .مرررر این تعاریف هنر اسلامی به مثابه هنر مقدس ، هنر جهان اسلام ، هنر مسامانانن ، هنر با محتوای دینی و اسلامی ، هنر عربی ، هنر انتزاعی و هندسی و یا ترکیبی از تمامی موارد فوق معرفی شده که هیچکام نمی توانند ، به تنهایی و به صورت جامع و مانع معرفی هنر اسلامی باشند . اما هر یک به نوبه خود ، روزنه ای به ارایه تعریفی فرهیختار ، مرررر این زمینه می گشایند ، که تجلی عناصر سلبی و ثبوتی الهی ، وحدت و یگانگی است . به عبارت دیگر ترابرنمایه هنر اسلامی هنر توحید است .