بررسی نگرش پرستاران شهرستان زاهدان از اجرای طرح انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام سال 1378

این تحقیق تحت عنوان (بررسی نگرش پرستاران شهرستان زاهدان از اجرای طرح انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس در سال 1378) انجام شد جامعه آماری کلیه پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهرستان زاهدان بوده است که تعداد آنها به 165 عدد می‌رسد. نوع تحقیق انجام شده مقطعی (Crass-sectional) بوده است . به منظور دستیابی به نظرات پرستاران پرسشنامه‌ای تهیه و پس از تکمیل پاسخهای داده شده و جمع‌آوری شده پرسشنامه از دو بخش شامل مشخصات فردی و سوالات اصلی مربوط به طرح انطباق تشکیل می‌شود. ارتباط بین سوالات مربوط به مشخصات فردی و تک تک سوالات اصلی پرسشنامه توسط روشهای آماری آزمون شده و در صورت وجود ارتباط بهمراه جدول و نمودار نمایش داده شده است . نتایج حاصل از این تحقیق عبارتند از: 1 در پاسخ به سوالی که نظر پرستاران راجع به اجرای طرح انطباق در شرایط موجود جویا شده است بیشترین تعداد پاسخهای داده شده (48/6 درصد) نظر مخالف پرستاران را می رساند پاسخهای داده شده به این سوال با استفاده از آزمون X 2 تنها با علاقه با عدم علاقه پرستاران به شغلشان با طرح انطباق ارتباط داشته است . P-VALUE 0/05 در میان پرستاران علاقمند به شغل پرستاری بیشترین تعداد (46/6 درصد) با اجرای طرح انطباق موافق بوده‌اند. -2تعداد پرستاران زن به نسبت تقریبا 3 برابر بیش از پرستاران مرد می‌باشد. -3نظر پرستاران راجع به ارتباط بین مهارت پرستاران و جنسیت آنها: با استفاده از آزمون X2 پاسخهای داده شده به این سوال با جنس ارتباط دارد. P-VALUE O و اکثریت پاسخها با گروهی است که مهارت پرستاران با جنسیت وی مرتبط نمی دانند. -449 درصد پرستاران مرد 71/6 درصد پرستاران زن با کارکردن در مراکزی که طرح انطباق در آنها اجرا می‌شود موافق بوده‌اند. نظرات پرستاران در این مورد نیر باجنس ارتباط اماری معنی‌دار داشته است P-VALUE 0/021 -5 46/6 درصد خانمها و 46/9 درصد آقایان عقیده داشتند که اجرای انطباق در یادگیری دانشجویان پرستاری تاثیری ندارد این پاسخ‌ها با توجه به آزمون x2 و a 10 درصد با جنس ارتباط معنی‌دار دارد. P-value 0/08 نظرات پرستاران درباره لزوم یا عدم لزوم اجرای طرح انطباق در بخش فوریتها با مشخصه بومی بودن یا نبودن ارتباط اماری معنی‌دار داشته است (P-value 0.06 و a 7 درصد) افرار بومی استان سیستان و بلوچستان بیش از همه پاسخ و رعایت این طرح در بخش فوریتها الزامیست را برگزیده‌اند (34/9 درصد) در حالیکه افراد بومی این استان بیشتر معتقد بودند که اجرای طرح در بخش فوریتها ضرورتی ندارد. (36/1 درصد). -7بطور کلی اکثر پرستاران مورد تحقیق با کارکردن در مراکزی که طرح انطباق در آنها اجرامی می شود موافقند در حالیکه با شرایط فعلی تمایلی به اجرای طرح انطباق ندارند.