بررسی مکتب اسلام به عنوان فرهنگ جامعه/

عوامل فرهنگی و اجتماعی نقش مهمی در شکل گیری شخصیت دارند و شیوه زندگی عملا” بر چگونگی برداشتها ، احساسات ، رویاها ، تفکرها و سایر فرآیندهای روانی فرد اثر می گذارد. از دیدگاه اسلام تنها راه رسیدن به زندگی سالم و سلامت روانی ، پذیرش و عمل کردن به فرهنگ توحیدی است که همانا رعایت فردی و اجتماعی موازین الهی در زندگی است . از این دیدگاه همه انگیزه‌ها و اعتقادهای غیرالهی که به نام فرهنگ ضدتوحیدی خوانده می شود ، انسانها را به سمت سقوط و اختلال روانی حرکت می دهد.