کالبدشکافی و پی‌آمدهای حقوقی – جزایی آن

تشریح بدن اموات خصوصا در مبتلایان به مرگ مغزی امری است که مباحث حقوقی خاصی را در جوامع مختلف به خود اختصاص داده است .از این رو تحقیق حاضر در این راستا به بررسی پدیده مرگ می‌پردازد و با ارائه معیارهای علمی، لحظه وقوع مرگ خصوصا در مبتلایان به مرگ مغزی را تشخیص ساخته و آن را با فقه امامیه تطبیق میدهد.در فصل دوم از بخش اول، به بررسی ارائه مجوزین و مانعین در تصرف در بدن می‌پردازد و با نقد ادله مانعین به این نتیجه میرسد که تشریح بدن مردگان برای اغراض عقلایی منع شرعی ندارد.بخش دوم تحقیق به حقوق متوفا و مسئله پیوند اعضا اختصاص دارد که در آن مباحثی چون: لزوم حفظ تمامیت جسمانی، بررسی تاریخی حفظ حرمت میت ، دیدگاه اسلام در حفظ حرمت ، شرایط و موارد جواز تشریح مطرح میشود.وصیت و اجازه میت برای تشریح و نیز مسئله دیه و شرایط حاکم بر پیوند اعضا از دیگر مباحثی است که در این بخش مطرح میشود.از ویژگیهای تحقیق حاضر، ارائه قوانین مشابه در کشورهای دیگر و یادآوری نقایص موجود در قوانین ایران است و از آن جا که بسیاری از مباحث حقوقی نیاز به ارائه راهکارهای اساسی فقهی دارد تحقیق حاضر از جنبه فقهی نیز به بررسی مسائل یاد شده می‌پردازد.