بررسی تطبیقی حقوق بشر ار منظر اسلام

امروزه سخن ازحقوق بشرکه حمایت ازحقوق طبیعی انسان ها را وظیفه خود می داند از بسیاری جهات لازم وضروری دانسته شده است از سوی دیگر ادعای جهان شمولی آن با تنظیم اعلامیه هایی درمقابل آن و در رابطه باحقوق و آزادی های مطرح شده درآن تضعیف شده است یکی ازاین اعلامیه ها اعلامیه اسلامی حقوق بشر می باشدکه براساس تعالیم اسلامی تنظیم شده است .
پژوهش حاضر درصدداست به بررسی و مطابقت حقوق بشر با تعالیم اسلام بپردازد.این تحقیق مشتمل بر پنج فصل می باشد:
بخش اول به بیان کلیات می پردازد.
بخش دوم ابتدا پیشینه تحقیق بیان شده است. سپس جداگانه مبانی نظری حقوق بشر غرب و مبانی نظری حقوق بشر اسلامی را شرح داده ایم
بخش سوم روش تحقیق رامطرح نموده ایم
بخش چهارم به مطابقت 30ماده حقوق بشربا تعالیم و آموزه های اسلامی پرداخته ایم
بخش پنجم نتایج نهایی تحقیق بیان شده است که مهمترین نتایج : حقوق بشر قدمتی به درازای تا ریخ دارد، بیشترین اختلافات بین حقوق بشر واسلا م مربوط به پیش فرض ها و دیدگاه های فلسفی آن است ونسبت بین حقوق بشر واسلام نه سازگاری مطلق است ونه ناسازگاری مطلق.