نقش شورا در ساختار نظام سیاسی اسلام به روایت شیعه

این پژوهش که مرررر راستای تبیین و تحقیق نقش شورا و مشارکت مرررر ساختار نظام سیاسی اسلام نگارش یافته است حاصل تلاش و پژوهش پیگری دانش پژوه است که جایگاه شورا را مرررر مجموعه ای از منابع اسلامی اعم از: تاریخ اسلام، قرآن‌، سنت، دیدگاه شخصیتهای اسلامی، کتب، مجلات، مقالات، دیدگاه اندیشمندان شیعه، مورد ارزیابی قرار داده است، و به این نتیجه ای کلی رسیده است که: نقش و جایگاه شورا، مرررر ساختار نظام سیاسی از دیدگاه تمام عقلاء عالم، و مرررر ساختار نظام سیاسی اسلام،‌ از دیدگاه مکتب اسلام و تمام مسلمانان یک نقش مهم و کلیدی است. شورا مرررر نظام سیاسی عصر پیامبر اکرم (ع) و خلافت و حکومت امام علی (ع) و خلافت خلفای راشدین (ع) نقش بنیادی داشته است. و برادران اهل سنت آن را سالم ترین شیوه‌ی تشکیل نظام سیاسی مرررر اسلام میدانند. و دانشمندان نواندیش شیعه‌ی اثناعشری آن را، مرررر عصر حضور امام یکی از شیوه‌ها و مرررر عصر غیبت (ع) امام تنها راه تحقق دموکراسی واقعی و حضور مردم مرررر صحنه های تصمیم گیری مرررر نظام سیاسی اسلامی میدانند. مرررر شرایط کنونی که برای گزینش رهبر و تنظیم حاکمیت سیاسی اسلام نصی صریحی نیست و امام معصومی حضور ندارند. به دلایل زیادی منشور سیاسی شورا، قابل توجه، دفاع و نقش مرررر تعیین رهبری و پایه‌ریزی ساختار نظام سیاسی اسلامی جامعه سیاسی و اجتماعی مسلمانان میباشد و جایگاه سیاسی منشور شورا مرررر قوانین اساسی کشورهای فرانسه،‌ایران و افغانستان مرررر ساختار نظام سیاسی،‌کلیدی و مهم پیش بینی گردیده است.