بررسی زمینه های فرهنگی در دو انقلاب مشروطه و اسلامی و وجوه افتراق و اشتراک آن

بررسی انقلاب ها بی شک از مهمترین مباحث مرررر علوم سیاسی می باشد. موضوع پژوهش حاضر بررسی زمینه های فرهنگی مرررر دو انقلاب مشروطه وانقلاب اسلامی ایران و وجوه اشتراک وافتراق آن دو باهم است.
روش تحقیق مرررر این پژوهش روش مطالعه کتابخانه ای، فیش برداری، واستفاده از مقالات اینترنتی می باشد.مرررر مقایسه وجوه فرهنگی این دو انقلاب آنچه به عنوان فرضیه ی اصلی عنوان شد ،این است که : مرررر انقلاب مشروطه بزرگ ترین زمینه ی فرهنگی مرررر بروز انقلاب ،مخالفت با قدرت استبدادی شاه بود ،حال آنکه مرررر انقلاب اسلامی موج اسلام خواهی ،بزرگ ترین زمینه ی فرهنگی ظهور انقلاب بوده است.
با روش مطالعه ی کتابخانه ای وفیش برداری وبراساس تحقیق بنیادی کتب ومقالات پژوهشگرانی که مرررر مورد علل ظهور هر یک از دو انقلاب مشروطه واسلامی نظرات خود را عنوان نموده اند بررسی می گردد وبا جمع بندی اطلاعات مربوط به پیشینه ی تحقیق ومقایسه این نظرات، فرضیه ی مزبور تائید گردید.
فرضیه ی فرعی که عنوان شد اثبات یا رد ،تاثیر انقلاب مشروطه بر شکل گیری وظهور انقلاب اسلامی سال 57 بود، تمامی انقلابیون سال 57 همواره به انقلاب مشروطه نظر داشتند. حتی امام راحل مرررر سخنرانی ها بارها به انقلاب مشروطه اشاره فرموده اند. باانقلاب مشروطه وتشکیل مجلس شورای ملی وراه یافتن تعداد زیادی از روحانیون ودانشگاهیان به مجلس، روحانیون عملا با کار وقوانین سیاسی آشنا شدند وتفکر اسلام سیاسی مجالی برای رشد یافت وکتبی نیز مرررر اینباره به چاپ رسید که بذر های تشکیل حکومت سیاسی را مرررر اذهان جوانان آن روز پراکند و بعدها این بذرها پس از سالیانی مرررر انقلاب سال 57 به بار نشست. مرررر واقع می توان با یک برداشت منطقی عنوان نمود که انقلاب مشروطه که با فتوای میرزای شیرازی ،جرقه ی آن زده شد ،چراغی فرا راه انقلابیون سال 1357مخصوصا روحانیون قرار داد و انقلاب اسلامی با رهبری بلامنازع امام خمینی راهی را که به طور ناقص مرررر مشروطه آغاز گشته بود را تا مقصد پیمود. .